גמלת סיעוד מסייעת למימון של 9-18 שעות טיפול ביתי על בסיס שבועי בהתאם לרמת תלותו של הנזקק. כל אזרח ישראלי שמוגבל בתפקודו הפיזי או הקוגניטיבי זכאי לגמלה זו. עו"ד של המשרד נלחמים מול המוסד לביטוח לאומי למען זכויות לקוחותיהם שתביעתם מול הביטוח הלאומי נדחית על הסף.